Skriv ut

Brittens väg 2, Broby

Industritomt på Bastholmen i Broby!

 • Tomtarea: 3886 kvm
 • Pris: 580 000 kr
 • Pristyp: Högstbjudande

Intresserad?

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
Välkommen att kontakta oss för personlig visning!

Beskrivning

 • Industritomt med mycket bra läge i Broby nära väg 19. Fastigheten är obebyggd och är på 3 886 kvm. Den ligger som första fastighet direkt till höger när man svänger in på Bastholmens industriområde. 
  Tomtmarken är avbanad och pålagd. Anslutningsavgifter till vatten, avlopp och spillvatten är betalda.
  På industriområdet finns bl.a. företagen Klubbkompis AB, Bergkvarabuss AB och Krogshults Maskinstation Lille Mats AB.

Allmän information

 • Pris:580 000 kr
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtarea:3886 kvm
 • Tomtbeskrivning:
  Industrimark med VA-anslutning betald.
 • Taxeringsvärde mark: 155 000 kr
 • Totalt taxeringsvärde: 155 000 kr
 • UppdragsID:g3v kd9

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Planer och bestämmelser
 • Beskrivning:
  Bastholmen,broby, Detaljplan (Beslutsdatum: 20011220, Registreringsdatum: 20060120)

 • Övriga rättigheter och belastningar:
  I nordvästra delen av fastigheten (mot Brittens väg) berörs en liten del av E-område. Det innebär att denna del ska vara tillgänglig för transformator och inom detta E-område får inte brännbara byggnadsdelar eller brännbart upplag uppställas.
  
  På fastigheten Broby 59:6 gäller H1 - Bastholmens södra handelsområde. Planlagt område för industri och verksamheter ges en bredare markanvändning som även tillåter lagerförsäljning och ej centrumkonkurrerande volymhandel. I och med att standarden höjs på väg 19 får stråket från Kristianstad till E4:an ökad betydelse, vilket ökar attraktiviteten och underlaget för verksamheter i skyltläge. Med hänsyn till dagvattenhantering och översvämningsrisk i samband med större skyfall föreslås gällande detaljplan arbetas så att ny bebyggelse undviks i de mest låglänta delarna.. 
  
  Nedan kommer utdrag ut plan- och genomförandebeskrivningen som fastighetsägaren bör ta hänsyn till:
   - ”Varje verksamhetsutövare skall omhänderta sitt eget dagvatten lokalt. Om verksamheten kan ge upphov till läckage eller spill av oljor m.m. till dagvattnet skall anläggningen för det lokala omhändertagandet av dagvatten förses med oljeavskiljare.”
   - ”Anslutningar till de olika ledningsnäten sker i samråd med respektive ledningsägare.”
   - ”Översiktlig geoteknisk undersökning har genomförts. Marken måste i vissa delar grävas ur och fyllas upp med friktionsmaterial. Det åligger byggherre att före byggnation ta del av geoteknikundersökningen, förvissa sig om markens beskaffenhet och läget för ledningar och dämningsnivåer.”
   - ”För genombrott genom stengärdesgårdarna, vilket kan behövas för vägdragning och tillfart till fastigheter, krävs dispens från biotopskyddet enligt Miljöbalken. Det åligger verksamhetsutövaren att söka dispens hos länsstyrelsen när behov uppstår.”
  
  Övrig information som kan vara bra att veta är att kommunen har planer på att ändra detaljplanen för Bastholmen. Detta nämner vi bl.a. i vårt förslag till ny Översiktsplan som nyligen har varit ute på samråd.
  Här kan ni hitta mer information om det: https://www.ostragoinge.se/samhalle/planering/forslag-till-ny-oversiktsplan/
  Antingen kan ni välja att titta på den interaktiva kartan eller pdf:en. I Pdf:en hittar ni information för Broby på s. 58-61.

Sammanfattning från hyresgästlista

Vi står gärna till tjänst både för dig som vill köpa eller sälja.

Du når oss på telefon 044-24 74 44 eller via mail info@martenssonmaklare.se.

Stänga